Psykologien Veje | Spørgsmål og svar

 • STX 3.g
 • Psykologi C
 • Ingen givet
 • 8
 • 3262
 • Word2003

Noter: Psykologien Veje | Spørgsmål og svar

Besvarelse af diverse spørgsmål stillet i bogen "Psykologiens Veje" af Ole Schultz Larsen. Spørgsmålene er fra bogens kapitel 1, 6 og 8, og omhandler emnerne "den mangfoldige psykologi", Udviklingspsykologi og Tilknytning og Omsorgssvigt

Indhold

Besvarelse af spørgsmål:
Kapitel 1: Den mangfoldige psykologi
1. Giv eksempler på, at der kan herske konflikter mellem de forskellige sider af et menneskes personlighed (jf. Freuds ”æg”).
2. Forklar hvordan menneskers adfærd er styret af ubevidste processer, som Freud mener.
3. Giv eksempler fra dagligdagen på behaviorismens tre forskellige indlæringsformer (klassisk betingning, operant betingning og imitation).
4.
5. Har den evolutionære psykologi ret i, at der er sider af menneskers adfærd, der i betydeligt omfang er bestemt af genetiske/biologiske faktorer? Giv eksempler på en sådan adfærd.
6. Hvori består den afgørende forskel mellem den eksistentielle psykologi på den ene side og psykoanalysen på den anden side?
7. Gør rede for nogle af de helt afgørende forskelle mellem den naturvidenskabelige og den humanvidenskabelige tradition.
9. I kapitel 8 omtales Harry Harlows forsøg med abeunger. Gør rede for hvilken videnskabelig tradition forsøget knytter an til, samt hvilken empiri og metode, der benyttes.
Kapitel 6: Udviklingspsykologi
1. Hvad udgør grundlaget for en stabil jeg-identitet i den første udviklingsfase ifølge Erik Erikson?
2. Hvad kan ifølge Erikson være farligt for barnets selvstændighedsudvikling i den anden fase?
1. Hvad er det, der ifølge den moderne spædbarnsforskning viser, at barnet ikke gennemgår en normal autistisk fase, sådan som Mahler mente?
2. Hvad henviser udtrykket den ”psykiske fødsel” til?
3. Hvad mener Mahler, når hun taler om, at barnet udklækkes af symbiosen i differentieringsfasen?
4. Hvordan sikres den bedst mulige separation fra omsorgspersonerne ifølge Mahler?
5. Hvordan forklarer Mahler fremmedangsten og separationsangsten i differentieringsfasen? Hvorfor dukker disse to angstformer op på dette tidspunkt?
1. Gør rede for forskellene mellem den empiriske udviklingspsykologi og de psykoanalytiske udviklingsteorier.
2. Hvad vil det sige at spædbarnet er i stand til at oversætte fra en sans til en anden?
3. Gør med dine egne ord rede for hvad ansigtsduetter er, og forklar hvorfor de er så vigtige.
4. Gør med dine egne ord rede for hvad empati er.
6. Hvad er en fremkaldt ledsager?
7. Overvej hvornår barnets evne til at aflæse forælderens signaler og følelser (social refereren) er vigtig, og hvornår den kan skabe problemer for barnet.
8. Hvad er forskellen mellem selektive afstemninger og fejlafstemninger?
9. Hvad mener Stern med, at sproget er et tveægget sværd?
Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt
1. Forklar udtrykket emotionel frakobling, som Bowlbys benytter i forbindelse med sin beskrivelse af forløbet af barnets separationsreaktioner og overvej, hvad der sker i barnet ved en emotionel frakobling.
2. I vuggestuen i det kvindefængsel, René Spitz undersøger, er der flere børn, der tilsyneladende ikke udvikler en spædbarnsdepression. Det drejer sig ifølge Spitz typisk om de børn, der i forvejen har haft en dårlig relation til moderen. Forklar hvorfor det tilsyneladende er denne gruppe børn, der ikke udvikler en spædbarnsdepression.
3. Overvej hvilke problemer rhesusaberne i Harlows forsøg kan få, hvis forsøgene fortsætter i længere tid.
4. Angiv forskellige årsager til de voldsomme spædbarnsdepressioner og hospitalisme-symptomer på spædbørnehjem i Europa i 1930'erne og i nyere tid på rumænske spædbørnehjem i 1980'erne.
5. Gør kort rede for, hvordan spædbarnsdepression og hospitalisme adskiller sig fra hinanden
6. Diskuter hvornår i barnets udvikling, det er bedst at foretage en adoption.
7. Forklar fænomenet ”uselektiv venlighed overfor fremmede”, som kan ses hos nogle omsorgssvigtede børn. Hvad vil det sige? Og hvad er baggrunden for denne adfærd?
8. Overvej hvorfor det er det yngste barn i casen ”To børn”(se sidste side) der får de største problemer på længere sigt.
9. Gør rede for hvad resiliens er.
10. Opstil to lister over faktorer, der henholdsvis styrker og svækker et barns chancer for at overvinde tidlige omsorgssvigt.

Uddrag

Menneskets personlighed kan deles op i tre dele: Overjeg'et (førbevidst og ødipalfasen), jeg'et (bevidst og analfasen) og det'et (ubevidst og oralfasen). Mellem disse kan der opstå konflikt ved, at den ene af de tre faser, bliver større end de to andre. Normalt er de lige store, men hvis f.eks. det'et bliver størst, kan man udvikle psykopati, da man så ikke føler sympati, som ligger i jeg'et, og man har få normer, som ligger i overjeg'et. Til gengæld er man meget impulsiv og uhæmmet, som er det der ligger i det'et. Har man derimod et større overjeg, end man har jeg og det, så udvikler man en anal karakter, hvor man ikke er spontan eller impulsiv men til gengæld hæmmet og tilbageholdende, kontrolleret og har et usikkert jeg.

Der kan også opstå konflikter i barndommen mellem de tre faser: den orale fase, den anale fase og den ødipale fase. Opstår der f.eks. konflikter i den orale fase, kan barnet blive meget grådig, afhængig og selvoptaget. I den anale fase vil barnet gerne være selvstændigt, mens forældrene vil... Køb adgang for at læse mere

Psykologien Veje | Spørgsmål og svar

[2]
Bedømmelser
 • 02-01-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  For kortfattet og emnefagligt snæver - mere 10 spørgsmål til eleverne besvaret!
 • 13-06-2013
  Givet af HHX-elev på 1. år
  Den er fint og mangler ingenting