Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk udenfor arbejdsmarkedet

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 19
 • 6346
 • PDF

Rapport: Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk udenfor arbejdsmarkedet

Udviklingsprojekt 6. semester.

Problemstilling

Hvilke barrierer har kvinder med anden etnisk baggrund der er udenfor arbejdsmarkedet?

Hvilken hjælp kan vi bidrage med for at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet

1.Kvinderne udenfor arbejdsmarkedet – ressourcer, ønsker og fremtidsperspektiver?

2.Hvordan kan indsatsen forbedres i forhold til denne målgruppe?

Studienets kommentar

Socialrådgiveruddannelsen 2009.

Indhold

Indledning:
Problemstilling:
Metodeafsnit:
Målgruppe:
Problemanalyse:
Teori:
1. Ressourcer og barrierer:
2. Kollektivisme/individualisme:
3. Bourdiu, habitus, felter og kapitaler
4. Socialrådgiverens arbejde med målgruppen
Konklusion:
Udviklingsdel- Projekt
Projektets etablering og drift:
Bilag:
1. interviewguide (målgruppen)
2. (Projekt Stafetten)
3. interviewguide(lærer på DSH)
4. interviewguide(socialrådgiver/sagsbehandler Jobcenter)
Transskriberet interviews
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning
Danmarks statistik bank viser, at der især er en lav beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Blandt indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande er kun 40 % af kvinderne i arbejde mod 73 % blandt etniske danske kvinder.
Gennem undersøgelser og diverse rapporter er vi blevet gjort bekendt med, at kvinder med anden etnisk baggrund end dansk har en vilje og en grundlæggende motivation for at komme i arbejde, men en lang række forskellige barrierer hæmmer dem. Dels er det prioritering af familieliv - og arbejdsliv, holdninger til forskellige jobs, for meget arbejde i hjemmet og manglende opbakning fra familien . Desuden kan arbejdsmarkedets rummelighed være begrænset til at imødekomme kvindernes problemstillinger, her tænker vi bl.a. på deres sprogbarrierer og beklædning.
Derfor finder vi det i gruppen interessant, at arbejde videre med denne problemstilling ved at gøre brug af kvantitative og kvalitative undersøgelser. Det er gruppens formål, at få både fag personer og kvindernes vinkel på problemet og hvordan eventuelle barrierer kan afhjælpes og på denne måde, vil vi udarbejde et projekt, der kan løse denne problematik.

Metodeafsnit
I dette afsnit vil vi gerne redegøre for vores metodiske valg samt vores fremgangsmåde med henblik på at belyse praksis og vores problemstilling. Vi er inspireret af den socialkonstruktivistiske tænkning, da denne tilgang hævder, at det er i den daglige interaktion med andre mennesker, at viden konstrueres. Samfundsmæssige forhold anses med andre ord for, at være resultat af individers - og gruppers definitioner.
Den hermeneutiske tilgang vil også være meget brugbar ift. vores målgruppe, da denne forståelsesramme lægger vægt på tolkning. Ifølge den hermeneutiske tilgang giver det ikke mening, at forsøge at bruge naturvidenskabens metoder i samfundsvidenskaben, da det der undersøges, i sidste instans altid vil være tænkende individer med fri vilje. Hermeneutikken lægger altså op til at menneskets livssituation må forstås ud fra helheden og omvendt samt relation i den respektive kontekst. Ved denne fortolkning har vi altid en bestemt forventning om, hvad det betyder - en slags forforståelse... Køb adgang for at læse mere

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk udenfor arbejdsmarkedet

[3]
Bedømmelser
 • 07-03-2014
  Middel god opgave, kan godt bruges til lidt inspiration
 • 23-05-2016
  Ser god ud, skal lige læses grundigt igennem
 • 02-08-2012
  Den er Okay, det holder nok ikke DD