Kromatografi af aminosyrer | Rapport

  • HF 2. år
  • Biologi B
  • 12
  • 11
  • 3866
  • PDF

Kromatografi af aminosyrer | Rapport

Rapporten beskriver en kromatografi af aminosyrer, hvor vi bestemmer en række ukendte aminosyrer.

Formål:
Formålet er at bestemme hvilke aminosyrer den ukendte blanding A indeholder, og dette kan vi gøre ved at adskille aminosyrer ved hjælp af kromatografi. Ved denne metode, udnytter vi os af, at de forskellige aminosyrer har forskellig opløselighed i polære og upolære opløsningsmidler.

Studienets kommentar

Flot og meget grundig rapport. Der henvises til øvelsesvejledningen, som ikke er vedlagt, under materialer og fremgangsmåde. Herudover mangler der en konklusion.

Indhold

Formål
Hypotese
Teori
Resultater
Diskussion
1. Udregn Rf-værdien for hver enkelt aminosyre og for hver plet i blandingen A af aminosyrer.
2. Hvilke aminosyrer findes i blandingen?
3. Diskuter for hver enkelt aminosyrer størrelsen af Rf – værdien i forhold til aminosyrens opbygning. Det kan være nyttigt at se på forholdet mellem hydrofile og hydrofobe grupper i aminosyrens radikal.
4. Lav en sammenligning mellem de forskellige aminosyrer med hensyn til opbygning og Rf – værdi.

Uddrag

Proteiner er nogle af de vigtigste molekyler i en levende organisme. Næsten 50% af vores krop består af proteiner. Der strukturproteiner og muskelproteiner og ”transport”proteiner og enzymer samt mange mange flere.

Proteiner består af en kemisk forbindelse, der er opbygget af aminosyrer. De sammenholdes af peptidbindinger mellem amino – og carboxylgrupper. Der opstår således et trådformet molekyle, kaldet et polypeptid. Som mellem hver peptidbinding har et α – carbonatom, som bærer aminosyresidekæden. Sammensætningen og rækkefølgen af aminosyrer, eller nærmere aminosyresidegrupper, er alle bestemmende for det færdige proteins foldestruktur og dermed for dets biologiske egenskaber.

Aminosyrerne er lavmolekylære forbindelser, som er byggestenene i et protein. Aminosyrerne er krystallinske stoffer, der altid indeholder de to funktionelle grupper:
Aminogruppen – NH2 og carboxylsyregruppen – COOH. Der sidder som sagt en aminogruppe i α – stilling (C atom nr.2) til en carboxylsyregruppe. Carboxylgruppen vil afgive en proton (H+) til aminogruppen, der derved bliver positivt ladet.

---

2. Hvilke aminosyrer findes i blandingen?
Helt overordnet må man sige , at der ikke er nogen af de aminosyrer som passer med prikkerne i blandingen med hensyn til Rf – værdien, der er altså ikke nogle der er vandret lige langt. Men der er selvfølgelig nogen som ligner hinanden mere end andre og har en Rf – værdi som passer mere til hinanden.
Hvis vi kigger på kromatografipapiret er der heller ikke nogen prikker som er endt fuldstædigt det samme sted , men er igen er der nogen som ligner hinanden mere end andre.
I hypotesen blev der redegjort for at stoffer som ligner hinanden mest, kan opløses i hinanden. Derfor vil polære stoffer opløses i polære opløsningsmidler, og upolære stoffer opløses i upolære opløsningsmidler. Som sagt tidligere, vil de hydrofobe aminosyrer vandrer længst fordi de er mest opløselige i løbevæsken som også er hydrofob, mens de hydrofile vil vandre mindst fordi de ikke er så opløselige i løbevæsken Da vores løbevæske primært var hydrofob, vil de aminosyre som er mindst hydrofile, dvs. aminosyrer som har en højere Rf – værdi (en Rf – værdi tættere på 1), vil vandre længere end en stærk hydrofil aminosyre, som har en mindre Rf- værdi (tættere på 0), for jo mindre Rf – værdien er jo mere vandopløselig dvs hydrofil er... Køb adgang for at læse mere

Kromatografi af aminosyrer | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.