SRO om klimaændringers betydning globalt | Samf B Naturgeografi B

SRO om klimaændringers betydning globalt | Samf B Naturgeografi B

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i samfundsfag B og naturgeografi B. Opgaven handler om klimaforandringer og disses konsekvenser på globalt plan.

Problemformuleringen lød:
1) Redegør på et overordnet niveau for hovedaspekterne af den globale opvarmning, idet miljøpolitiske styringsinstrumenter inddrages.
2) Foretag en analyse af nogle selvvalgte problemfelter inden for områdetitlens rammer. Inddrag relevante figurer og statistisk materiale.
3) Diskuter nogle mulige løsninger på den globale opvarmning. Det netop overståede klimatopmøde i København 2009 inddrages.

Studienets kommentar

Jeg vil i denne opgave behandle klimaændringernes betydning på globalt plan.
Jeg vil redegøre for naturgeografiske processer i forbindelse med kulstofkredsløbet og drivhuseffekten, derudover vil jeg fortage en analyse af Kina i samfundsfagligt perspektiv, med fokus på Kinas afhængighedsforhold med USA, resten af verden, og deres eksplosive vækst. Jeg vil også analysere Danmark i et samfundsvidenskabeligt og naturgeografisk perspektiv.
Slutteligt vil jeg forsøge at diskutere mig frem til en mulig løsning af klimaspørgsmålet.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Opgaveformulering 1
Overordnet redegørelse af hovedaspekter 2
Naturfagligt perspektiv 2
Politisk perspektiv 3
Problemfelt 1. Kina 4
Mulige løsninger på klimaproblemet 6
Konklusion 8
Kildeliste 9

Uddrag

Abstract mangler... Køb adgang for at læse mere

SRO om klimaændringers betydning globalt | Samf B Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.