SRP om jødedom og organtransplantation i Religion B og Biologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Biologi A)
  • 10
  • 28
  • 10721
  • PDF

SRP om jødedom og organtransplantation i Religion B og Biologi A

Studieretningsprojekt (SRP) om jødedom og organtransplantation. I opgaven kigger jeg på religionens syn på transfusion og organtransplantation, og i biologi undersøger jeg selve transplantationen og alternativer hertil.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Etik
Immunsystemet
Immunforsvaret ved organtransplantation
Efterbehandling af transplanterede
Loven – jødedommens udgangspunkt
De Ti Bud
Pikuach Nefesh (”פיקוח נפש”) – Livsprincippet
Hjernedødskriteriet
Hjertetransplantationer
Jødisk etik
Organtransplantationer i jødedommen
Analyse af bilag 1: ”Formodet samtykke”
Alternativer til organtransplantationer
Konklusion
Kildeangivelse

Bilag 1 - "Det Etiske Råds anbefalinger om organdonation: Der bør indføres formodet samtykke vedr. organdonation"
Bilag 2 - Lydfil af samtale med overrabbiner Bent Lexner

Uddrag

Indledning
Forskning med henblik på at udvikle metoder til overførelse af væv fra et menneske til et andet be-gyndte så småt under 2. verdenskrig. 10 år efter krigen var man så langt med undersøgelserne om-kring vævsforligelighed, at man kunne begynde at overføre de første organer fra et menneske til et andet. Dengang begrænsede det sig til at være overførsler af nyrer mellem enæggede tvillinger, men udviklingen af medicin til undertrykkelse af afstødningen af donororganer gik stærkt, og allerede i 1960'erne blev man i stand til at overføre større organer mellem mennesker, der ikke var familierela-terede . Siden dengang er medicin- og teknikudviklingen på området blevet væsentligt meget bedre, og efter hjernedød i Danmark blev vedtaget som gældende dødskriterium i 1990 , har organtrans-plantation været tilbudt alvorligt syge mennesker med ingen andre muligheder for helbredelse. Den-ne behandlingsmetode bringer dog mange etiske dilemmaer og religiøse problemer med sig. Jeg har i min opgave forsøgt at afgøre, hvilke problemer, der er omkring overførslen af organer fra et menne-ske til et andet, ud fra et jødisk synspunkt. Emnet har været interessant for mig, da jeg selv er vok-set op i en jødisk familie, og derfor har haft stor berøring både med religiøs etik gennem min opdra-gelse, og med medicinsk etik gennem min studieretnings hovedfag; biologi.

I opgaven redegøres der for de biologiske faktorer ved organtransplantationer, og for det udgangs-punkt, hvorfra den jødiske etik stammer. Endvidere har jeg valgt at redegøre for det såkaldte ”hjer-nedødskriterium”, da det viste sig at være relevant for opgavens analyserede del, der hovedsageligt bestræber sig på at fremstille de jødisk etiske problemer ved emnet. Opgavens sidste del er i frem-tidsperspektiv, og diskuterer samt vurderer både etisk og biologisk de fremtidige muligheder for erstatning af organtransplantation som behandlingsmetode... Køb adgang for at læse mere

SRP om jødedom og organtransplantation i Religion B og Biologi A

[1]
Bedømmelser
  • 16-12-2013
    Godt………………………………………..

Materialer relateret til SRP om jødedom og organtransplantation i Religion B og Biologi A.