Højromantikken - Staffeldt og Oehlenschläger

  • STX 2.g
  • Dansk A
  • 10
  • 12
  • 3466
  • PDF

Højromantikken - Staffeldt og Oehlenschläger

Større opgave i Dansk om højromantikken, som beskrives vha. tre digte af Staffeldt og Oehlenschläger. Der er tale om "Simon Peder" af Adam Oehlenschläger, "Kunstnerlængsel" og "Ved Søen" af Schack von Staffeldt. Baggrunden for højromantikken beskrives med fokus på, hvordan den forholder sig til verden. Sluttelig perspektiveres der til maleriet "Morning in the Riesenbirge" af Kaspar David Fridrich.

Studienets kommentar

En fin opgave der kommer vidt omkring i højromantikken. Den vil være god som inspiration, hvis du skal beskæftige dig med denne periode. De tre analyser kunne have været mere dybtgående og måske kunne det have været en fordel kun at have to grundige analyser end tre mere overfladiske.

Indhold

Indledning
Introduktion til højromantikken
Analyse og fortolkning af "Simon Peder" af A. Oehlenschläger
Analyse og fortolkning af "Ved søen" af Schack Staffeldt
Analyse og fortolkning af "Kunstnerlængsel" af Schack Staffeldt
Analyse og perspektivering af "Morning in the Riesenbirge"
Konklusion

Uddrag

Indledning
Besvarelsens område er romantikken - det man kalder højromantikken i begyndelsen af 1800-tallet. Jeg vil kort skitsere baggrunden for romantikkens opståen. Jeg vil sætte fokus på de to forskellige måder at forholde sig til verden på i romantikken - nemlig: 1) Den monistiske opfattelse eksemplificeret ved Oehlenschlägers digt ”Simon Peder” fra poetiske skrifter 1805. Herunder vil jeg bl.a. arbejde med organismetanken. Og 2) Den dualistiske tilgang repræsenteret ved Staffeldt. De to digte, jeg her vil arbejde med, er ”Ved Søen” og ”Kunstnerlængsel” fra digte 1804.
Endvidere vil jeg perspektivere til billedet ”Morning in the Riesengebirge” af den tyske billedkunstner Kasper David Friedrich fra 1810, fordi det viser typiske romantiske træk.

Introduktion til højromantikken (1800-1830)
Temaerne i Europas kulturstrømninger kan beskrives som en sinuskurve, der svinger frem og tilbage mellem modsætningerne plus og minus. Gang på gang ændres det dominerende tema indenfor litteratur, musik og billedkunst til det stik modsatte. Således opstår den følelsesbetonede periode, romantikken også som en kontrast til den foregående rationalisme. Hvor man før brugte sin fornuft og sine objektive erfaringer af naturen til at forklare verden, søger romantikeren meningen med livet gennem intuition, anelse og fantasi.
Romantikken opstår udover som oprør mod rationalismen også som følge af flere negative historiske begivenheder: De opadgående økonomiske konjunkturer i 1700-tallet bliver knækket, en øget censur træder i kraft under enevælden, København bliver hårdt ramt af bombardementet fra den engelske flåde i 1807 (Napoleonskrigene), landet går statsbankerot i 1813 og taber Norge i 1814. I denne kriseperiode må Danmarks befolkning stå sammen og nationalfølelsen vækkes. De materialistiske tab i økonomien og Danmarks areal erstattes af spirituelle værdier. Romantikkens motto bliver ”hvad udad tabes skal indad vindes!”. Blikket vendes væk fra det kriseramte Danmark og indad mod en oplevelse af æstetik og harmoni - mod en skønhedsdyrkelse. Myten om en forhistorisk guldalder, hvor guderne var på jorden, omdannes fra erindring til håb for fremtiden, og romantikken bliver blot en dal mellem to gyldne tider.
Højromantikken kan deles op i de to perioder; universalromantik (1800-1807) og nationalromantik (1800-1830). I universalromantikken er grundtanken, at alt hænger sammen i en universel helhed. Man søger at finde den kræft, der forbinder naturens fænomener. Efter Galvanis eksperimenter med elektriske strømninger i frølår og den første voltasøjles offentliggørelse d. 20. marts 1800 bliver ...

---

Analyse og fortolkning af ”Kunstnerlængsel” af Schack Staffeldt
”Kunstnerlængsel” er endnu et digt fra universalromantikken. Temaet er eros, og digtet er et godt eksempel på det nyplatoniske savn, som splittelsen forårsager.
I digtet beskriver Staffeldt idéverdenen i strofe 3, som den tid, ”der var engang”. Han tillægger tiden positive ord som: ”Uskyld, Ungdom, Fryd, Henrykkelse og Favnetag” for at vise, hvilken ideel tid det var.
Denne tid, da sjælen var fri for den falske jordiske verden, er nu glemt, og jeg'et kan kun lige ane den anden verden.
I størstedelen af digtet, kigges der ikke tilbage på idéverdenen, og stemningen er vemodig. Her er... Køb adgang for at læse mere

Højromantikken - Staffeldt og Oehlenschläger

[1]
Bedømmelser
  • 20-02-2013
    God tekst, kunne godt være uddybet bedre.