SRO om global opvarmning giver forøget vandstand i verdenshavene

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik B, Naturgeografi B)
 • 12
 • 16
 • 3457
 • Word2007

SRO om global opvarmning giver forøget vandstand i verdenshavene

Dette er en tværfaglig SRO i fagene Matematik (B) og Naturgeografi (B) om global opvarmning giver forøget vandstand i verdenshavene.

Problemstillinger:
- Matematisk modellering
- Gør rede for klima og nedbørsforhold i ø-staten Tuvalu i Stillehavet.
- Giv en analyse af forskellige årsager til ændringer i havniveauet omkring Tuvalu i Stillehavet. Argumentér for, hvorfor Tuvalu i fremtiden vil blive ramt af flere orkaner.
- Diskuter de forskellige miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af vandstandsstigningerne som følge af den globale opvarmning - dels lokalt set fra Tuvalu, dels globalt set.

Lærers kommentar

I naturgeografi:
Meget fin og velskrevet opgave, som du har arbejdet særdeles fornuftigt med! 12
I matematik:
Det er meget fint gennemarbejdet! 12

Indhold

Titelblad S. 1
Resumé på engelsk om opgaven S. 2
Forside S. 3
Indholdsfortegnelse S. 4
Matematisk modellering S. 5-11
Informationer om vandstigningen og sammenlignelse med nedsmeltningen
af Indlandsisen. S. 5
Matematiske modeller ud fra udvidelseskoefficienten for vand. S. 6
Udregning af varmeudvidelseskoefficienten for vand ved 25° C. S. 7
Vurdering af væksthastigheden på grafen og argumentation. S. 8
Beregnelse af havniveauets stigning, hvis temperaturen stiger med 2 grader. S. 9
En diskussion om hvilke problemstillinger der kan opstå ved den simple bereg-
ning af vandstigningen. S. 9-10

Natur Geografi S. 11-15
Redegørelse for klimaet og nedbørsforholdende i Tuvalu. S. 11
En analyse af forskellige årsager til ændringer i havniveauet. S. 11-12
En argumentation for at Tuvalu vil rammes af flere orkaner. S. 12-13
En diskussion om den globale opvarmnings konsekvenser for Tuvalu og resten
af verdenen. S. 13-15

Litteraturliste S. 16 -17

Uddrag

Indledning:
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med problemstillinger vedrørende vandstigninger på grund af den globale opvarmning og, hvilke konsekvenser det bærer med sig. Derudover vil jeg beskæftige mig med ø-staten Tuvalu, som er særlig sårbar over for vandstigninger, både miljømæssigt og sam-fundsmæssigt.

Ifølge informationerne i uddraget fra artiklen har den globale opvarmning stor betydning for vand-standen i verdenshavene. Artiklen påpeger på baggrund af observationer, at den globale vandstand er steget med 3 mm om året, hvilket er et bevis på at den globale opvarmning for alvor er begyndt, da vandets stigning inde for et århundrede stiger med 1, 7 mm.

Moddelen for det årlige bidrag fra Indlandsisen, viser at den nuværende stigning vil stige med 1,2 mm, dvs. til 1,7mm. Modellen viser udviklingen for perioden 1990-2350 på baggrund af to scenarier for den fremtidige CO2–koncentration i atmosfæren. Man kan ud fra scenarierne se stigningen i den globale temperatur, og at den stabiliseres ved en CO2-koncentration på henholdsvis 450 ppm og 1000 ppm. Hvis udviklingen fortsætter, vil smeltevandet fra indlandsisen få verdenshavene til at stige med mere end 60 cm. inden 2100. Denne opvarmning vil blive ved med at stige blandt andet pga. det stigende menneskeskabte CO2- udslip og den efterfølgende stigende CO2-koncentration i atmosfæren, hvilket moddelens informationer fra bilag 1 også viser.

På figur 1 , ser man den globale vandstigning som funktion af ændringer i Indlandsisens volumen. Ifølge bilag 1, skulle temperaturstigning være den mest dominerende faktor i forhold til den globale vandstigning. For at kunne sammenligne effekten af ændringer i Indlandsisens volumen pr. år med effekten af den globale vandtemperaturs stigning pr. år, for derudfra at bestemme hvilken faktor der har størst betydning, skal der findes tal, for den globale vandtemperatur stigning pr år.
Ifølge en kilde har den globale vandtemperatur steget med 0,013 oC per år. For at kunne bestemme den årlige globale vandstigning pr år, bruger man den allerede fundne vandudvidelseskoefficient.

Jeg har allerede fundet ud af, når vandtemperaturen stiger med 2 grader, vil havniveauet stige med 19,3cm... Køb adgang for at læse mere

SRO om global opvarmning giver forøget vandstand i verdenshavene

[1]
Bedømmelser
 • 21-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Hmmmmm, ok opgave, kunne ikke bruge det hele

Materialer relateret til SRO om global opvarmning giver forøget vandstand i verdenshavene.