Gevinstmaksimering og omkostninger

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Erhvervsøkonomi C)
  • 10
  • 12
  • 2141
  • Word2003

Gevinstmaksimering og omkostninger

SRO i Matematik A og Erhvervsøkonomi C om gevinstoptimering - Variable omkostning mv.

Lærers kommentar

Stærke sider:
En god opgave med mange fine betragtninger. Case om Aalborg DH er god. Side 2,3 og 4 indeholder gode sager, dog er linje 2 side 4 'en skæv', så hellere undlade dette! 'Eksemplerne' side 4 er dog udmærkede, og forklaringerne i orden. Gode forklaringer side 5 og 6 omkring graferne, selv som opgaven i spørgsmål b) som nævnt nedenfor desværre ikke er helt rigtig. Dejlig 'aktiv' brug af monotoni linjen.

Svage sider:
Spørgsmål a) er ikke helt tilfredsstillende forklaret. Meningen var at der skulle benyttes 'ændringer' og differentialkvotient', som i Ditlev Hansen' side 13-17 i de udleverede kopier! Spørgsmål b) er desværre ikke rigtig løst, da den optimale pris/produktion er der hvor D'(x) = B'(x) - V'(x) = 0 og hvor G(x) er størst. Altså der hvor dækningsbidraget har en differentialkvotient på nul. Det svarer grafisk til at finde skæringspunktet mellem V'(x) og B'(x), hvor B'(x) er lig G'(x) * x . Da B'(x) = G('x) * x + G(x) er forskellig fra G(x) er det nævnte skæringspunkt ikke det samme skæringspunkt som skæringspunkt mellem V'(x) og G(x)! Du laver en konkret regnefejl, men ellers synes jeg måske ikke at der er så mange svage sider at tage fat i. Du har et 'godt sprog', og forklare mange ting fint.

Indhold

Indledning
Fremstilling 2
Omkostningsbegrebet 2
Faste og variable omkostninger 2
Samlede omkostninger 3
Proportionale, progressive og degressive variable omkostninger 3
Gevinstoptimering 5
Pris/afsætningsfunktion 6
Aalborg DH i kamp for bundlinjen 6
Strategi 7
Konklusion 8
Bilag 9
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
En virksomhed har behov for redskaber til at styre enkeltvareproduktionen, her under faste og variable omkostninger, produktionsmængde og prissætning for at kunne maksimere virksomhedens gevinst. Dertil anvendes forskellige økonomiske begreber. Disse begreber er vist både som matematiske funktioner og ved grafisk fremstilling. Virksomheden kan drage konkurrencefordele ud fra de graffiske fremstilling/beregninger, ved at aflæse på grafen eller beregne, hvor deres gevinstoptimale produktion ligger.
Fremstilling
Omkostningsbegrebet
Omkostningsbegrebet dækker forbruget af de produktionsmidlers, som man skal bruge til at gennemføre produktion og salg. Produktionsmidler er alle de faktorer, der medgår til at gennemføre produktionen i en virksomhed. De forskellige faktorer kan være lønninger, maskiner, råvarer osv.

Inden for omkostningsbegrebet er der også tale om afskrivninger/værdiforringelse, der defineres som et aktivs bogførte værdi, nedsat over en tidsperiode. Der afskrives på f.eks. maskiner, bygninger og inventar. Afskrivninger indgår under begrebet faste omkostninger. Hvis man eksempelvis køber en maskine til 200.000 og regner med, at den er slidt ned efter 10 år mister den en værdi på 200.000kr./10år = 20.000kr. pr. år (lineær afskrivning).

Hver enkel virksomhed fører et regnskab over omkostninger for bl.a. at kunne få et overblik over profittens størrelse, hvortil der bruges en række omkostningsfunktioner til at beregne omkostningerne.
Faste og variable omkostninger
Omkostningsbegrebet omfatter to forhold, faste og variable omkostninger.
Faste omkostninger (kapacitetsomkostninger) varierer ikke med produktion eller salg, hvorimod variable omkostninger (stykomkostninger) modsat varierer med produktionens størrelse. Faste omkostninger er eksempelvis husleje, renter af lån, afskrivning på maskiner m.v.
Variable omkostninger er eksempelvis råvareforbrug, materialeforbrug, arbejdsløn m.v... Køb adgang for at læse mere

Gevinstmaksimering og omkostninger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.