SOP om Gældskrisen i Europa i IØ og VØ

SOP om Gældskrisen i Europa i IØ og VØ

SOP om den Europæiske Gældskrise, som jeg har undersøgt med brug af fagene International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A - i opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for og analyse af EURO-landenes gældskrise, og med udgangspunkt i virksomheden Terma kigger jeg generelt på krisens konsekvenser for virksomheder.

Opgaveformulering

Redegør for og analysér EURO-landenes aktuelle gældskrise.
Analyser med udgangspunkt i en eller flere selvvalgte virksomheder, hvordan den aktuelle krise påvirker virksomhederne.
Vurder, hvordan EURO-landene, evt. gennem ændringer i samarbejdet, kan løse den aktuelle krise.

Lærers kommentar

God og grundig opgave med relevante besvarelser.
Censor skulle angiveligt have udtalt, at det var en af de bedste opgaver censor havde rettet. (12)

Elevens kommentar

Har ikke kendskab til nogle fejl.
Hvis jeg ville gøre noget anderledes var det en anderledes formateret indholdsfortegnelse.

OBS. opgaven blev skrevet ud fra de gældende forudsætninger i medio dec.

Studienets kommentar

Der er alt for mange sproglige fejl, og generelt er opgaven sprogligt sjusket.

Redegørelsen for den økonomiske situation, har mere karakter af at være en analyse.

Opgaven mangler generelt en rød tråd. Informationerne kommer alt for ustruktureret.

Analysen fokuserer primært på hvordan krisen påvirker virksomhederne generelt. Analysen af virksomhederne Terma og Danske Bank som tilhører to forskellige brancher bliver dermed for alt for tynd. Man kunne fx regne på hvad en stigning i renten på 1 pp. ville betyde for Termas resultat osv. Analysen burde have gået fra specifik (en eller flere bestemt virksomheder - gerne i samme branche) til generel, som der bliver bedt om i opgaveformuleringen.

Der svares ikke direkte på om EURO-landende kan løse den aktuelle krise, som der bedes om i problemformuleringen.

Konklusion er alt for lang.

Alt i alt en god opgave, men med alt for mange skønhedsfejl ift. at få topkarakter.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Problemformulering 4
Abstract 4
Indledning 4
Metode 5
Afsnit 1: Gældskrisens opståen og aktuelle situation 6
Eksisterende strukturelle problemstillinger 6
Specifikke faktorer 6
Akkumulering af gæld 6
Arbejdsløshed & Skatteindtægter 6
Offentligt forbrug & budgetsaldo 7
Tillidskrise 8
Underskud på de løbende poster 9
Renteniveau 9
Katalysatoren til gældskrisen 10
Delkonklusion 10
Gældskrisen i dag 11
Afsnit 2: Konsekvenser for danske virksomheder 12
Overordnet 12
Generelt for danske virksomheder 12
Stigende arbejdsløshed 13
Offentligt forbrug 13
Tillidskrise 14
Renteniveau 14
IT-branchen 14
Terma 15
Stigende arbejdsløshed i DK og EU 15
Offentligt forbrug 16
Tillidskrise 17
Renteniveau 17
Samlet indvirkning på regnskab 17
De finansielle virksomheder (Danske Bank) 18
Afsnit 3: Løsningsforslag til gældskrisen og deres påvirkning af virksomheder og EU 19
Eksisterende tiltag 19
EFSF 19
Euroobligationer 20
Strukturel reformering af EU 21
(U)formelt renteloft (ECB intervention) 21
Delkonklusion 22
Afsnit 4: Konklusion 22
Litteraturliste 25
Bilag 29
1 – Årlig real vækst i BNP Italien 29
2 – Offentlig Gæld Italien 29
3 – Udlandsgæld Italien 30
4 – Arbejdsløshed EU 31
5 – Budgetsaldo DK, ES, IT, GR 31
6 – Betalingsbalance 32
7 – Udlandsgæld Spanien 33
8 – Udlandsformue Danmark 33
9 – Udvikling og forhold i mellem totale udgifter og indtægter 34
10 – Udgifts fordeling EU og Eurolandene 34
11 – Primære indkomstkilder af skat 34
12 – Gæld i % af BNP 35
13 – BNP vækst DK, ES, IT 35
14 – Porters 5 Forces (IT-branchen) 36
15 – Nøgletal Terma 38
15 – Nøgletal Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank 38
16 – Note Danske Bank Regnskab Q3 2011 39
17 – Lønudvikling DK, SV 40
18 – Renteniveauer DK, ES, IT 40

Uddrag

"Indledning:
I denne opgave vil jeg undersøge de grundlæggende strukturelle problemer, som har medført den nuværende gældskrise i Europa.

Inddragelsen af virksomhedsøkonomi vil ud over, at den naturligvis vil ligge bag de grundlæggende antagelser, som jeg vil foretage igennem hele opgaven, derudover også specifikt udmunde sig i en analyse af danske virksomheders påvirkning af gældskrisen.

Analysen vil bl.a. omhandle den danske finansielle virksomhed, Danske Bank, men den vil også inddrage en analyse af den lokale it-virksomhed Termas formodede påvirkning.

Jeg vil derudover vurdere løsningsforslag til gældskrisen i forhold til kriterier som indvirkning på erhvervslivet og vækst potentiale.

I løbet af min research til dette studieretningsprojekt, har jeg måttet konstaterer, at mængden af information som bliver udgivet dagligt er enormt, og at situationen kan ændre sig markant på relativ kort tid grundet nyheder fra ECB eller ESFS mfl.
På baggrund af denne konstatering har jeg sat en tidsmæssig begrænsning, forstået på den måde, at den seneste artikel er fra 10-12-2011.

På grund af ovennævnte store daglige mængder af information, samt emnets aktualitet og løbende udvikling, vil der være en risiko for, at der kan ske drastiske ændringer i løbet kort tid, som kunne have betydning for hele opgaven, og det ville derfor være umuligt at skrive en relevant opgave, hvor forudsætningerne kan ændre sig markant fra dag til dag.

Derfor bliver Europagten heller ikke behandlet som et selvstændigt emne i denne opgave.

For at afgrænse opgaven har jeg yderligere udvalgt to lande fra Sydeuropa og Danmark, som vil gå igen igennem hele opgaven for at skabe kohærens.

Da jeg tidligere har udarbejdet en opgavebesvarelse med fokus på Grækenland og dets økonomi, vil jeg i så vidt omfang som muligt undlade at inddrage Grækenland, på trods af dets relevante rolle ift. gældskrisen i Europa.

Til sidst vil jeg runde af med en konklusion, hvori jeg vil opsamle de grundlæggende svar, som jeg har fået i forhold til den udfærdigede problemformuleringen i løbet af opgaven."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Gældskrisen i Europa i IØ og VØ

[1]
Bedømmelser
  • 27-04-2013
    Udemærket opgave, dog med mange gentagelser