Dataanalyseprojekt | Finansøkonom

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 45
 • 13624
 • PDF

Dataanalyseprojekt | Finansøkonom

Dataanalyseprojekt.

Problemformulering
Når du skal definere loyalitet, kan du læse dig frem til at; ”Loyalitet er trofasthed overfor nogen eller noget, samt det at rette sig efter gældende regler og normer .” Men går loyalitet hånd i hånd med bankverdenen, og hvad er loyalitet overfor en bank? Finanskrisen har som skrevet; ”givet ridser i lakken hos de danske pengeinstitutter, og mange pengeinstitutter frygter for en vigende loyalitet hos deres kunder.” Er danskerne, som kundeindekset 2003 viser, virkelig loyale overfor deres bank, og er du loyal overfor din ?!

Spar Nord Bank har kontaktet os, som konsulenter ved firmaet FINANSØKONOM-NOEA, da de ønsker en undersøgelse af nordjyders loyalitet. Vi vil derfor i dette projekt lave en undersøgelse, ud fra spørgeskemaer og fokusgruppe, af hvad de nordjyske kunder lægger vægt på, i deres valg af pengeinstitut. Derudover vil vi forsøge, at klarlægge privatkunders holdning til at skifte til et nyt pengeinstitut, og hvad de lægger vægt på i deres valg af pengeinstitut. Vi vil forsøge at lave en vurdering af markedsstørrelse, udvikling, samt hvilke målgrupper Spar Nord Bank skal satse på.

Hvad gør at bankkunder bliver loyale overfor deres pengeinstitut?
a. Er kvinder mere loyale overfor deres pengeinstitut end mænd?
b. Er ældre mere loyale end yngre personer?
c. Er personer med grundskoleuddannelse mere loyale end dem med en videregående uddannelse?
d. Er personer i et lille lokalt pengeinstitut mere loyale end dem i et stort pengeinstitut?

Studienets kommentar

Finansøkonomuddannelsen 2009.

Indhold

1. Problemformulering: 5
2. Metode 6
2.1 Valg af analysedesign 6
2.2 Dataindsamlingsmetoder 6
2.3 Udvælgelse af respondenter 7
2.4 Indsamling af data og udvikling af spørgeskema 8
2.5 Metode - fokusgruppeinterview 11
3. Afgrænsning 12
4. Fokusgruppe interview 13
4.1 Delkonklusion: 15
5. Analyse af data 16
5.2 Loyalitet 16
6. Fortolkning 19
6.1 Målgruppe: 19
6.3 Delkonklusion 22
7. Konklusion 23
8. Kildekritik 24
8.1 Fokusgruppen 24
8.2 Spørgeskema 24
8.3 Analysesikkerhed 25
8.4 Diverse hjemmesider og bøger 26
9. Kildeliste 27
Bilag 1 28
Bilag 2 29
Bilag 3 31
Bilag 4 32
Bilag 5 33
Bilag 6 34
Bilag 7 35
Bilag 8 36
Bilag 9 37
Bilag 10 38
Bilag 11 39
Bilag 12 41
Bilag 13 43
Bilag 14 44
Bilag 15 46

Uddrag

Valg af analysedesign
Vi har valgt som udgangspunkt at bruge analysetypen eksplorativ analyse, da formålet med rapporten er, at få et bedre indblik i emnet bankkunders loyalitet. Eksplorativ analyse er mindre omfattende end både deskriptiv og kausal analyse. Den deskriptive analyse skal beskrive markedsforhold og bestemme omfanget af problemet, og den kausale analyse skal årsags- og virkningssammenhænge. Men da vi ikke inden projektet havde nogen stor viden om bankkunders loyalitet, kun formodninger, må det menes, at det ville være for overvældende at springe ud i andre end den eksplorative analyse. Både den deskriptive og kausale analyse skal være repræsentative for at opnå det ønskede resultat. Den eksplorative undersøgelse skal konkretisere problemet og give os et indblik i emnet. Hvis vi havde valgt den kausale analyse, havde vi skulle lave eksperimenter, hvilket vi hverken har tid, råd eller mulighed for. Vi kommer dog til at bevæge os ind på visse punkter i den deskriptive analyse under karakteristika og metoder, som kvantitative data og forudgående hypoteseformuleringer... Køb adgang for at læse mere

Dataanalyseprojekt | Finansøkonom

[2]
Bedømmelser
 • 26-09-2016
  super flot opgave, god inspiration!
 • 26-11-2013
  Fin og velformuleret opgave