Noter til Pensum i Biologi B-niveau

 • STX 3.g
 • Biologi B
 • Ingen givet
 • 42
 • 10708
 • Word2003

Noter til Pensum i Biologi B-niveau

Dette er en stor samling noter til pensum i biologi B-niveau. Noter behandler de biologi b-niveau emner, som er nævnt nedenunder.

Indhold

Økologi
Laksen – individ og population
Gydning
Vandløbet
Tilpasninger til miljøet blandt hvirvelløse dyr
Vandløbets form og placering
Søen
Naturgenopretning
Laksen og smoltifisering
Energiforbrug – Respiration
Økologisk effektivitet
Energiproduktion – Fotosyntese
Algerne er planteædernes spisekammer
Nedbrydning af døde organismer
Aerob nedbrydning – respiration
Anaerob nedbrydning - gæring
Stofkredsløb
Vandets kredsløb
Det rene vand
Fosforkredsløbet
Og det mindre rene vand
Den middel eutrofe sø
Nitrogenkredsløbet i den eutrofe sø
Stærkt eutrofe søer – tusindbrødresamfund
Åen neden for søen
Forureningsundersøgelser
Sapriobieundersøgelse og Dansk vandløbsfaunaindeks
Liebigs minimumslov
Algeproduktionen i forskellige søtyper
Metodik
Fysiologi
Malaria
Insulin
To typer diabetes
Type 1-diabetes
Type 2-diabetes
Syreforgiftning
Organismens insulinproduktion
Fra svineinsulin til gensplejset humaninsulin
Sådan binder insulinet til cellerne
Blod
Blodkredsløb
Hjertets bygning og funktion
Blodtryk
Blodkredsløbet
Energi- og stofomsætning
Cellen
Stofskifteprocesser
Produktion af energi
Stofskiftesygdomme
Immunsystemet
Kroppens uspecifikke immunforsvar
Hjælpeprocesser
Specifikt immunforsvar
Antigener og antistoffer
T-celler
B-celler
Sygdomme knyttet til immunsystemet
Allergi
Aids
Nedarvingsmønstre
Variation o dominansforholdet
Mendels forsøg med to geners nedarvning
Epistasi og andre påvirkninger
Kønsbunden nedarvning:
Kromosomers udseende (ikke i pensum)
Koblede gener
Kønsbunden nedarvning hos mennesket
Kromosomsygdomme hos mennesker
Kvindernes ene X-kromosom er inaktivt
Hyppighed af kromosomafvigelser
Mutationer der påvirker kromosomstrukturen
Mutationer der påvirker kromosomtallet
Syndromer
Downs syndrom
Kønskromosomavigelser
Fosterudvikling
Klinefelters syndrom
Dobbelt Y-syndrom
Tri-X syndrom
Turners syndrom
Prænatal diagnostik
Prænatal diagnostik og etik
Blodtypesystemet på molekylært niveau
DNA- molekyle, kopiering, transskription og translation (s 10-17)
Forklar DNA-molekylets opbygning
Proteiners funktioner
DNA-molekylets kopiering
Forklar transskription
Forklar translation

Uddrag

• Næringsstoffer, lys og temperatur er begrænsende faktorer og påvirker dermed vandløbets miljø dvs. at bestemme for hvor stor primærproduktionen bliver året igennem.
• Generelt: lav primærproduktion om vinteren pga. lav temperatur og formindsket sollys.
Nedbrydningsprocesserne foregår om vinteren, derfor frigøres der næringssalte vinteren igennem, som bruges ved vækstsæsonens start.
• Den oligotrofe sø:
Vil i starten af foråret have en lille opblomstring pga. de frigjorte næringssalte.
Næringssaltene opbruges hurtigt i de frie vandmasser, hvorefter plantevæksten foregår i bunden. Dermed er den oligotrofe sø næringssaltbegrænset hele sommeren.
• Den middel eutrofe sø:
Vækstsæsonen starter med høje næringssaltkoncentrationer, og væksten i det tidlige forår stiger da i takt med at vandtemperatur.
Kisealgerne har en meget stor formeringsevne, og vandlopper og dafnier kan ikke følge med, derfor er søens produktion temperaturbegrænset.
Mange alger ædes ikke i denne periode og synker dermed til grunden. Hvis søen er dyb nok så der dannes springlag, vil de næringssalte som algerne tager med sig være tab for nye alger... Køb adgang for at læse mere

Noter til Pensum i Biologi B-niveau

[67]
Bedømmelser
 • 18-06-2012
  Givet af 1.g'er på STX
  Rigtig god, fik en masse hjælp herfra!
 • 18-01-2011
  For mit vedkommende var dette meget hjælpsomt :)
 • 29-10-2016
  god hjælp, og mange gode forklaringer
 • 04-06-2016
  gode noter, men kunne have været en hjælp med en indholdfortegnelse.