Forsøg med Barium, 137Ba* | SRO i Matematik og Fysik

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik B)
  • 10
  • 12
  • 3748
  • PDF

Forsøg med Barium, 137Ba* | SRO i Matematik og Fysik

SRO'en i Matematik A og Fysik B indeholder et forsøg hvor jeg har sendt Barium, 137Ba*, igennem forskellige materialer for at se forskellen på absorptionsevnen af disse

Problemformulering:
Jeg vil i denne opgave undersøge og udforme følgende:
1. Gøre rede for eksponentiel udvikling, vigtigt egenskaber ved denne og behandle formen
f(x) = b . e-kx
2. Undersøge eksperimentelt gammastrålings absorption i en række forskellige materialer og redegøre for de udførte forsøg. Derudover vil jeg lave en analyse og diskussion af de opnåede resultater.
3. Til sidst vil jeg kort perspektivere resultaterne til strålingsbeskyttelse og hygiejne.

Lærers kommentar

God opgave med grundige forklaringer. Der var ingen fejl i matematikdelen, og der var heller ikke nogen store fejl i fysikdelen.

Indhold

Problemformulering 1
Abstract 1
Indledning 3
Alfa-stråling 3
Beta-stråling 4
Gamma-stråling 4
Bevægelsessætninger 4
Fission og fusion 5
Halveringskonstant 5
Eksponentiel udvikling 5
Aktivitet 7
Henfaldsloven: 7
Strålingsbeskyttelse 8
Halveringstykkelse for gamma-stråling 9
Databehandling: 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Radioaktiv stråling blev først opdaget i 1896 da den franske fysiker Henri Becquerel bemærkede, at krystaller af uran udsendte stråling der var så gennemtrængende at det kunne sværte fotografisk film. Den polske kemiker og fysiker Marie Curie udviklede en anden målemetode som gav et mål for de forskellige prøvers stråleaktivitet og herved opdagede hun at det ikke kun var uran der var radioaktivt men også thorium. Derudover fandt hun ud af at mængden af den radioaktive stråling fra uran/thorium kun er afhængig af stoffet og ikke hvilke kemiske forbindelser stofferne indgår i. Derudfra konkluderede hun, at radioaktivitet er en egenskab ved selve grundstofatomerne, der er uafhængig af de molekylestrukturer, som de indgår i. Hun skulle også sammen med hendes mand opdage 2 nye stoffer, polonium (minder om bismut) og radium (minder om barium) hvis strålevirkning er flere hundrede gange større end urans.
Atomkraft er ikke en vedvarende energikilde ligesom vind, vand, solvarme, jordvarme og biomasse men stammer fra den energi der er oplagret inde i atomer. Kernen i midten af et atom består af protoner og neutroner som tilsammen kaldes nukleoner og rundt om kredser der elektroner. I kernen er der to slags kræfter. 1: elektrisk frastødning i kernen mellem protoner. 2: tiltrækkende kernekræfter mellem alle nukleoner- Det kræves altså at der er et bestemt forhold mellem protoner og neutroner for at en kerne er stabil. Ved små kerner skal forholdet være ca. 1:1 mens ved store kerne skal der være ca. 1,5 neutroner pr. proton. Når man kommer op på et protontal over 85 er kerner generelt ustabile.

-stråling
De tungeste atomer er i stand til at udsende -stråling som består af -partikler. Disse -partikler er i realiteten heliumkerner ■(4@2)He da de består at 2 protoner og 2 neutroner som heliumkernen men - ... Køb adgang for at læse mere

Forsøg med Barium, 137Ba* | SRO i Matematik og Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.